Download Attaisnotie izdevumi ios apps free without jailbreak

Attaisnotie izdevumi Apps Apk Download for iOs : Today, Let me explain to you methods download the current version of Attaisnotie izdevumi Apps and its Attaisnotie izdevumi Apps File direct in your iOS device without jailbreak.

Download Attaisnotie izdevumi ios apps free without jailbreak
Download Attaisnotie izdevumi ios apps free without jailbreak

Download by size:Handphone Tablet Desktop (Original Size)

The amazing Attaisnotie izdevumi application today have installed by . and also this app was avalible for fresh element revision on on Google Play Store and Apple’s App Store.

Now it’s possible to get the Attaisnotie izdevumi ios App free download no jailbreak iOS phones and work fine in your own all type device iPad2Wifi-iPad2Wifi,iPad23G-iPad23G,iPhone4S-iPhone4S,iPadThirdGen-iPadThirdGen,iPadThirdGen4G-iPadThirdGen4G,iPhone5-iPhone5,iPodTouchFifthGen-iPodTouchFifthGen,iPadFourthGen-iPadFourthGen,iPadFourthGen4G-iPadFourthGen4G,iPadMini-iPadMini,iPadMini4G-iPadMini4G,iPhone5c-iPhone5c,iPhone5s-iPhone5s,iPadAir-iPadAir,iPadAirCellular-iPadAirCellular,iPadMiniRetina-iPadMiniRetina,iPadMiniRetinaCellular-iPadMiniRetinaCellular,iPhone6-iPhone6,iPhone6Plus-iPhone6Plus,iPadAir2-iPadAir2,iPadAir2Cellular-iPadAir2Cellular,iPadMini3-iPadMini3,iPadMini3Cellular-iPadMini3Cellular,iPodTouchSixthGen-iPodTouchSixthGen,iPhone6s-iPhone6s,iPhone6sPlus-iPhone6sPlus,iPadMini4-iPadMini4,iPadMini4Cellular-iPadMini4Cellular,iPadPro-iPadPro,iPadProCellular-iPadProCellular,iPadPro97-iPadPro97,iPadPro97Cellular-iPadPro97Cellular,iPhoneSE-iPhoneSE,iPhone7-iPhone7,iPhone7Plus-iPhone7Plus,iPad611-iPad611,iPad612-iPad612,iPad71-iPad71,iPad72-iPad72,iPad73-iPad73,iPad74-iPad74,iPhone8-iPhone8,iPhone8Plus-iPhone8Plus,iPhoneX-iPhoneX

Waht is  Attaisnotie izdevumi ios App

Izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta (VID) mobilo lietotni “ATTAISNOTIE IZDEVUMI”, Jūs jebkurā laikā varat saglabāt un uzkrāt attaisnoto izdevumu apliecinošus dokumentus (čekus, kvītis, u.c. maksājuma dokumentus) iekļaušanai savā gada ienākumu deklarācijā. VID atgādina, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksātājam ir tiesības atgūt samaksātā nodokļa daļu IIN likmes apmērā par izglītības un ārstniecības izdevumiem no Ministru kabineta noteikumos “Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem” noteiktās gada normas – 213,43 euro līdz 2015. gadam un 215 eiro no 2016. gada.
Attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem ir atskaitāmi no gada apliekamo ienākumu apjoma, tātad – deklarējot. Tas nozīmē, ka fiziskā persona, kas vēlas saņemt atmaksātus attaisnotos izdevumus, aizpilda un ar Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) starpniecību iesniedz gada ienākumu deklarāciju.

Lai izmantotu mobilo lietotni, Jums ir jābūt reģistrētam EDS lietotājam! Par EDS lietotāju var reģistrēties tiešsaistē, pieslēdzoties ar Latvija.lv autentifikācijas moduļa palīdzību. Lietotāji, kuri EDS ir reģistrējusies tiešsaistē un nav saņēmuši lietotāja vārdu un paroli, mobilajā lietotnē var autentificēties ar QR koda palīdzību. QR kods lietotāja autentifikācijai mobilajā lietotnē ir pieejams EDS sadaļas “IESTATĪJUMI” lapā “Profils”. Using the State Revenue Service (SRS) mobile app “eligible expenses” You can always save and accumulate eligible expenditure supporting documents (checks, receipts, payment documents, etc.) for inclusion in its annual income statement. SRS reminds that the personal income tax (PIT) person is entitled to recover input tax part of the PIT rate per educational and medical expenses of the Cabinet of Ministers “Rules on eligibility of expenditure on education and medical services’ set of rules – 213.43 EUR 2015 . year and 215 euros in 2016.
Eligible costs for education and medical services are deductible from the taxable income amount, so – declaring. This means that an individual wishing to reimburse eligible costs shall be completed and the Electronic Declaration System (EDS) shall be submitted through the income statement.

To use the mobile app, you must be a registered user of EDS! About EDS users can register online by logging in with Latvija.lv authentication control module. Users EDS is registered online and have not received a user name and password, the mobile app can authenticate with the help of the QR code. QR code for user authentication in the mobile app is available in ESS under “Settings” on the “Profile”.

How to Download Attaisnotie izdevumi paid App  for free ios without jailbreak ?

This is really simple and easy way thats you may need todo

  1. Click here  you may getting the direct link to Download Attaisnotie izdevumi for your iOs. 
  2. Next step on that download page Click once more on Download link that avaliable for App  2018 that avaliable for you
  3. Download procces will automaticly started, you simply need to wait untill finishing whatsoever and then browse your App.exe on your file manager and double click on it
  4. Your instalation of Attaisnotie izdevumi   App will working and again wait the task when done just enjoy your incredible App

Some Important Points of Attaisnotie izdevumi detail & feature

Apps CategoryFinance
 Apps NameAttaisnotie izdevumi
Apps Last version
Apps ID com.exigenservices.vid.eds.declare
Apps Last Update
Apps Ratting 4.3 star by  73 user

Download Attaisnotie izdevumi ios apps free without jailbreak on image screenshot tutorial

Attaisnotie izdevumi for iOs 1
Attaisnotie izdevumi for iOs 1
Attaisnotie izdevumi for iOs 2
Attaisnotie izdevumi for iOs 2
Attaisnotie izdevumi for iOs 3
Attaisnotie izdevumi for iOs 3

If you Have issue or troubles wheninstalling Attaisnotie izdevumi for ios without jailbreak ? Just leave your feedback during the Comment box Below and enjoy…